Zasady przyjęć

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich mogą zostać osoby   z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Strzelce Opolskie oraz gmin ościennych.

Z zajęć w placówce mogą korzystać zarówno osoby dorosłe, jak również dzieci i młodzież.

Skierowanie do placówki następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. Osoby zainteresowane składają:

  • wniosek o skierowanie do ŚDS,
  • zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób z niepełnosprawnością fizyczną.

Do wymienionych dokumentów – o ile osoba zainteresowana pobytem w naszej placówce posiada – należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby chętnej do uczestnictwa w ŚDS.