RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.[1] (dalej: rozporządzenie) informuję, iż:

  1. administratorem Pana/Pani danych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich, reprezentowany przez Kierownika, ul. Habryki 11, 47 – 100 Strzelce Opolskie;
  2. na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych; z IOD można kontaktować się pod adresem e – mail: abi@strzelceopolskie.pl;
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach określonych przepisami prawa: ustawą z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.);
  4. odbiorcami danych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  5. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. dane przechowywane będą zgodnie z ich kategoriami archiwalnymi opisanymi w ustawie;
  7. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących narusza przepisy rozporządzenia;
  9. podanie przez danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania;
  10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie odrębnych podstaw (zgodnych z art. 6 RODO) Administrator spełni obowiązek informacyjny za pomocą odrębnych klauzul.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna – system monitoringu

Klauzula informacyjna – umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz inne umowy o charakterze cywilnoprawnym